Kонференция АМО '09
Научен комитет
Теми
Организатори
Покана

Програма
Доклади
Снимки

Сдружение АМО

АМО Journal

Конференция АМО '08

Бюлетин АМО

Контакти

 

АМО '09 - ДОКЛАДИ

Сборник с доклади - том 1 (pdf 2.8 MB)
Сборник с доклади - том 2 (pdf 3.5 MB)
Сборник с доклади - том 3 (pdf 1.6 MB)

Ако желаете да закупите пълните текстове на докладите, моля да се свържете с нас.

Цена на комплект сборници (том 1, 2, 3, CD с електронни доклади) - 90 лв. (цената не включва пощенски разходи).
Цена за електронни доклади - 30 лв. (файловете се изпращат по електронна поща).

Съдържание / Table of Contents

Том I / Vol I

Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли.Част 3 Нови технологични методи.
доц. д-р Л. Ж. Стоев

Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайлиЧаст 4 Двусупортен център
доц. д-р Л. Ж. Стоев,

Flexible Equipment For Honing Parts In Small Series
Assoc. Prof. Badea Lepadatescu, Prof. Constantin Buzatu, Assoc. Prof. Ioan Enescu

Comparison Of Processes In Machining Of Hardened Surfaces
Dr. Kundrak Janos, professor

Способы повышения виброустойчивости металлорежущих систем
М.С.Бундур, П.П.Петков, В.А.Прокопенко

Качество на повърхнините при довършващо обработване чрез повърхностно пластично деформиране (ППД) на стругове с ЦПУ.
проф. д-р инж. Васил. И. Георгиев, доц. д-р инж. Пепо. И. Йорданов, д-р инж. Илия. А. Четроков

Динамика шпиндельных гидростатических подшипников с дроссельной схемой управления для станочного оборудования.
М.С. Бундур, В.А. Прокопенко, П.П.Петков

Концепция за диагностика и управление на технологичните процеси при реконфигуриращи се производствени системи
Проф. д-р инж. Васил И. Георгиев, д-р инж. Илия А. Четроков

Multifunctional XYZ Machine
Ivanka P. Veneva, Hristo Venev

Довършващо обработване на пресформи
доц. д-р Панчо Данаилов, Анелия Дичева

Използване на обемно еластични абразивни дискове при обработване на твърдосплавни пластини
ст.н.с. д-р инж. Борис Г. Македонски, доц. д-р инж. Генадий Б. Таков,н.с. І инж. Пламен К. Илиев, н.с. І инж. Неделчо Хр. Тодоров

Nanopowders - Plasmachemical Synthesis and Properties
Prof. Gheorghi P. Vissokov, Slavcho A. Donchev

Анализ на остатъчните напрежения в стоманена отливка и избор на обработка за тяхното намаляване
гл.ас. д-р инж., Николай Д. Николов

Намаляване на остатъчните напрежения в стоманени отливки чрез неравномерно нагряване
гл.ас. д-р инж., Николай Д. Николов

Регулирование фазового состава боридов титана, получаемых методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза с помощью ультразвука
академик В.В.Клубович, к.т.н. М.М.Кулак, Л.Л.Платонов

Концепция формирования высокой усталостной долговечности автомобильных деталей
Клубович В.В., академик, доктор техн. наук, профессор, Томило В.А.

Безотходное производство изделий с винтовой поверхносью пластическим деформированием
к.т.н., с.н.с. Клушин В.А., Рудович А.О., Наварро О.Е.

Получение армирующей вставки поршня с каналом охлаждения
д.т.н. А.Т. Волочко, к.т.н., с.н.с. В.А. Клушин, аспирант, м.н.с., А.Ю. Изобелло

Някои тенденции в изследването и приложението на ултрадребнозърнести металниматериали
доц. д-р Валентин И. Гагов, д-р Росен Х. Радев, инж. Данаил Д. Господинов, инж. Емил Х. Янков

Най-древните златни изделия. Състав, макроструктура и технологични особености
д.т.н. Руси Д. Русев, Йордан С. Бояджиев, д-р Владимир Стр. Славчев

Развитие на научните аспекти при изследването на дифузионните слоеве, получени при температури на азотиране икарбонитриране под 450 оС
д.т.н. инж. Руси Д. Русев, инж.Живко К Димитров, др-инж. Пламен Недков Петров

Исследование свойств градиентных материалов, полученных методом СВС с центробежной перегрузкой
Клубович В.В., Рубаник В.В., Самолётов В.Г.

Върху азотирането на суперсплав на кобалтова основа в нискотемпературна плазма
проф. дтн Венцеслав Ц. Тошков, дтн Руси Добрев Русев, н. с. I ст. инж. Томи Х. Маджаров

Определяне профила на работната частна червячна фреза с нулев профилен ъгъл
доц. д-р Юлиян П. Младенов, гл.ас. д-р Десислава Ст. Атанасова

Плазмено газово азотиране на титанова сплав ti-8al-1mo-1v
доктор Христо Костов Скулев

Моделиране на ударната жилавост на изотермично закалени високояки чугуни чрезизкуствени невронни мрежи
доц. д-р инж. Жулиета А. Калейчева, инж. Валентин П. Мишев

Технология за получаване на окси-карбонитридни покрития в газова среда
ст.н..с. І ст. дтн инж. Иван М. Пършоров, Проф. дтн инж. Руси И. Русев, д-р инж. Елена В. Русева, гл.ас.д-р инж. Пламен Н. Петров, Н.с.І ст. д-р инж. Стоян Ив. Пършоров

Математическое моделирование процесса поверхностного пластического деформирования ультразвуковым ударным инструментом
д.т.н., проф., акад. В.В.Клубович, т.н., В.А.Томило, Е.В.Хрущев, мл.н.с.

Енергийно ефективно анодно разтваряне на алуминий
д-р Петър Д. Динев

Електродни конфигурации на бариерен разряд иефект на повърхностно химичноактивиране
д-р Петър Д. Динев, д-р Диляна Н. Господинова, д-р Ивалина И. Аврамова

Изследване на износването на режещи инструменти с електроискрови покрития от високоенергиен източник
гл. ас. инж. Иво Ликов, инж. д-р Тодор Пеняшки

Технология за лазерно наваряване на топлоустойчиви инструментални стомани
н.с.І ст. д-р инж. Стоян Ив. Пършоров

Влияние лазерной обработки на структуру и свойства деталей цилиндро-поршневойгруппы
А.П. Любченко, профессор, д.т.н., Д.Б. Глушкова, доцент, к.т.н., В.П. Тарабанова, доцент, к.т.н., Хнаду, Рыжков Ю.В., инженер, Дзюба Ю.Н., инженер

Неконвенциональная технология упрочнения зубчатых колес
проф. д.т.н. Димитър С. Ставрев1, Доц. к.т.н. Цанка Д. Дикова

Управляване на получаваната макрогеометрия при абразивно-магнитно обработване/АМО
ст.н.с. д-р Борис Г. Македонски, доц. д-р Генадий Б.Таков,доц. д.т.н. Александър И.Македонски,н.с.І инж. Неделчо Х.Тодоров

Създаване на невронни модели и оптимизиране на термичната ефективност при електроннолъчево заваряване
доц. д-р Николинка Г. Христова1, ст. н. с. д-р Елена Г. Колева

Design of optimal SCADA program for automation of HPP
M.Sc., Emil Zaev, Ph.D., Atanasko Tuneski, Professor, M.Sc., Darko Babunski1 , Assistant

Design and Analysis of Hydroturbine-Governor Control System
M.Sc. Darko Babunski, Ph.D. Atanasko Tuneski, M.Sc. Emil Zaev

Анализ на схемите за автоматичен контрол на ротационни заготовки и детайли
д-р инж. Илия А. Четроков

Представяне на експериментални данни във времева и честотна област получени приработа на меджинна втулка в пневмовихрова монтажна глава
доц. д-р инж. Любен Т. Клочков, гл. ас. инж. Юлиян А. Генов, доц. д-р инж. Ганчо И. Венков

Том II / Vol II

Мехатронен подход при проектиране на автоматични линии за производство нацилиндрични кондензатори
маг.инж. Владислав В. Иванов

Динамична идентификация на високоскоростни мехатронни позиционни структури
маг.инж. Александър Г. Стефанов

Мениджмънт и организация при разработване на мехатронни продукти. Прилагане на стандарт VDI 2206
проф. Тодор Нешков, маг.инж. Тодор Асенов

Изследване на функционални микроелементи
проф. Стефан К. Къртунов

Mechatronic Approach Towards Solution of the Problem of Tools' Cutting Zone Cooling Process Improvement
Milorad Rancic, Ljubica Lazic, Vulicevic, Dusan Jovanic

ІEC-61499 управление на съгласувани движения за фрезови операции в реконфигурираща се производствена система
ст.ас. д-р Григор С. Стамболов, ст.ас. Христо Г. Карамишев, доц. д-р Тотю А. Гешев, доц. д-р Идилия А. Бачкова, д.т.н. Георги Т. Попов

Контролни параметри на интензивно износващи елементи от минно-технологична и строителна механизация
проф. д-р инж. Сл. Дончев,маг. инж. М. Славчев Optimization of Earth-Moving Machines Standard Size Ranges on the Basis of Functional Technologic Analysis
I. G. Kirichenko, Professor

Passive Detox Facilities for Waste Waters,An Alternative to Classical Detox Facilities
Ph.D. Eng. Petru N. Hreniuc, Ph.D. Eng. Ioan Radu ?ugar

Possible Ways for Correction the Dynamic Parameters to the Blade Packagesat the Turbomachines
Zlatko Petreski, Ass. Professor, Goce Tasevski, Junior Assistant, Jovana Jovanova, Junior Assistant

First Romanian Passive Office BuildingAmvic Bragadiru Year 2008 2500 sqm
S. C. AMVIC S.R.L., PASSIVHAUS S.R.L., Dr. Arch. Crutescu Ruxandra, Ec. Crutescu Marin, Dr. Eng. Nicolaie Costache, Eng. Ismail Ozgur, Prof. Dr. Eng. Viorel Badescu, Prof. Dr. Eng. Dragos Hera, Prof. Dr. Eng. Florin Iordache, Prof. Dr. Eng. Liviu Drughean, Prof. Dr. Eng. Gabriel Ivan, Conf. Dr. Eng. Anica Ilie, Dr. Eng. Vlad Iordache, Stud. Nadine Laaser

Investigation of AC Electroluminescent Structures with Low-Molecular Weight Compounds
Dr. M. Sc. Eng. Georgi H. Dobrikov, Mariya P. Aleksandrova, Rumen S. Yordanov, Georgi M. Dobrikov, Irina Petkova

Molecular Dynamics Simulation of a triple point of grain boundaries
Saad Abdeslama, Shoso Shingubaraba

Диелектрични наноструктурирани мамбрани с метално ядро
доц. д-р Валентин Хр. Видеков, гл.ас. д-р Боряна Р. Цанева, инж. маг. Александър К. Ячовски, инж. маг. Георги А. Фърков

Investigation of Thermal Field and Optical Properties of Super Bright Light-Emitting Diodes on Boards Based on Anodized Aluminum
I. Vrublevsky, V. Parkoun, A. Tuchkovsky, V. Videkov

Electrical Investigations of Polymer Based Electroluminescent Devices
Ph.D. Student M.Sc. Eng. Mariya P. Aleksandrova, Dr. Eng. Georgi H. Dobrikov, Assoc. Prof. Dr. Eng. Milka M. Rassovska

Покрития от нано-структурирани материали
проф. д-р С. Ставрев, ст.н.с. З. Карагьозова, доц. д-р Г. С. Бахаров, ст.н.с.д-р С. А. Савов

Hydrogen Bonding Network Functionally comparable to a CMOS Differential Amplifier
Rostislav P. Rusev

Size Effect in Hardness Determination by Different Methods of Kinetic Indentation
Professor, cand.tech.sc. Moshchenok V., Assistant Professor, cand.tech.sc. Doshchechkina I., Assistant Professor, cand.tech.sc. Bondarenko S., Assistant Lyapin A., post-graduate student Kukhareva I.

Модул и програмно осигуряване за автоматизирано конструктивно-технологично проектиране на цилиндрични зъбни колела с прави зъби.
проф. д-р инж. Стефан К. Къртунов, Петър T. Рачев

Компютъризирана система за изпитване и контрол на хидравлични елементи
доц. д-р Любомир В. Димитров, маг. Руско Шиков, маг. инж. Христо Банков

Procedure for Development and Manufacturing of a Centrifugal Pump using CAD/CAM/CAE System
Dr. Predrag Popovski, Professor, Dr. Zoran Markov, Assistant Professor, Goce Talevski, B.Sc. mech., postgraduate student

Simulation of a Radio-Frequency Single-Electron Transistor (RF-SET) in Cadence Spectre
Radosveta A. Krysteva, Ivelina N. Cholakova, Asst. Prof. Dr. George V. Angelov, Rostislav P. Rusev, Prof. DSc Tihomir B. Takov

Методология за дистанционно проектиране и обучение по CAD системи в микроелектрониката
проф. д-р Марин Хр. Христов, Росен И. Радонов, Вела М. Симеонова

Възможности за контрол на еволвентни цилиндрични зъбни колела с асиметричен профил на зъбите
проф. д-р инж. Св. Симеонов, доц. д-р инж. Генади Цв. Цветанов, ст.ас. инж. Мирослава Д. Ненчева

Специфични проблеми при контрол точността на малкомодулни цилиндрични зъбни колела с асиметричен профил на зъбите
доц. д-р инж. Генади Цв. Цветанов, ст.ас. инж. Мирослава Д. Ненчева

Identification of Damage in Materials using Infrared Thermography
Assoc. Prof. Anna V. Andonova, Prof. Tihomir B. Takov

Изследване на вибрациите при работата на багери тип ЄКГ - 6 и пътища за намаляването им
проф. д.т.н инж. Св. Токмакчиев, доц. д-р инж. Г. Таков, проф. д-р инж. Сл. Дончев

Съвременни методи за следене и контрол на процесите
д-р Лидия П. Гълъбова

Microstructure and Texture Characterization in 3D
Dr.ir. Roumen H. Petrov, Ass. Professor, Ir. Orlando Le?n-Garc?a, PhD researcher,Dr. ir. Leo A. I. Kestens, Professor

Neural Networks and Pattern Recognition for Fault Diagnosis in Industrial Systems
Assoc. Prof. D-r Eng. Konstantin D. Dimitrov

Application of Hierarchical Structural Models for Fault Diagnosis in a Liquid Waste Processing System
Assoc. Prof. D-r Eng. Konstantin D. Dimitrov

Атмосферно сушене на обработени растителни биопродукти в защитени от замърсяване условия
д-р инж. Евгени С. Крайчев

Продуктовата линия като средство за оптимизация на печалбата в условията на икономическа криза
гл.ас. Мина С. Даскалова

Осигуряването на информация - предпоставка за планиранена дистрибуционния процес на фирмата
д-р Даниела Д. Димова, Светла Б. Панайотова

Вторични и третични модели на равнинни лостови механизми с плъзгащи връзки, видоизменени с ролки
доц. д-р Васко. Ж. Тенчев, доц. д-р Генадий. Б. Таков, гл. ас. Венелин В. Ризов

Влияние смазочной композиции на микростроение поверхности трения.
Е. А. Любченко, канд. физ-мат. наук, доцент, С.И.Аксенова, канд. техн. наук, доцент, А. П. Любченко, доктор техн. наук, профессор

Research on Reducing Noise and Chemical Pollution by Internal Combustion Engines.
Ph.D. Eng. Ioan Radu ?ugar, Ph.D. Eng. Mihai B?nic?, Ph.D. Eng. Petru N. Hreniuc

Нов метод за изчисляване на елементиот резбови съединения
инж.Константин И. Иванов, ст.н.с. д-р инж. Борис Македонски

Презентации / Presentations

УОРЛИПАРСЪНС НА ПАЗАРА НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЛАВЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД WORLEYPARSONS ON THE CARBON CAPTURE AND STORAGE (CCS) MARKET

INTERNATIONAL ARMORED GROUP

ДОБРЕ ДОШЛИ В INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, INC / WELCOME TO THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, INC

КСИМЕТРО

TOPSOLID

Том III / Vol III

Aspects Regarding the Wear of Ball-Nose End Mills.
Eng. Mircea Lobontiu, PhD., Professor, Eng. Vlad Diciuc, PhD. Student, Eng. Marius Cosma, PhD. Lecturer

Cross Section Study of the Uncut Chip in 5 Axes Ball Nose End Milling for the First Geometrical Quadrant of the Tool Inclination
Eng. Marius Cosma, PhD, lecturer, Eng. Vlad Diciuc, PhD student, Eng. Vasile Nasui, PhD, professor

Interrupted Machining and Its Usability for Ceramic MaterialMore Accurately for Ceramic Inserts DISAL 100
Petr Pfeiler, MSc., Robert Cep, Ph.D., MSc., Lenka Ocenasova, Ph.D., MSc.

Influence of growing feed speed to machined surface quality
Lenka Petrkovska, MSc., Jana Novakova, MSc., M.A., prof. Josef Brychta, Ph.D., MSc.

Investigations On The Dynamic Characteristics Of The Air Gauges
Dr.-Eng. M. Rucki, Dr.-Eng. Cz.J.Jermak, MSc.-Eng. Z. Jaskolska

Some Major Effects of the Quality of the AdvancedMaterials on the Performances of the Worm-Driving Gears
Eng. Vasile Nasui, PhD, professor

Self-propelled rotary tool and wood turning
Assoc. prof., Eng. PhD. Lubomir Javorek, MSc.(Eng) Jozef Hric

Measurement residual stress for precision milling hardened steel with cubic boron nitride cutting tools
Ing. Igor Vilcek Ph.D., Ing. Hadi Sutanto Ph.D, Prof. Ing. Jan Madl Ph.D.

New possibilities of improving the EDM process
Prof. Dr. Ing. Marcel S. Popa, Professor, PhD. Stud. Ing. Glad Contiu, Assistant11

Влияние на комбинираната електрофизична обработка на основните зависими променливи при фрезоване.
доц. дтн. инж.А.И.Македонски, д-р инж. И.Вилчик, Ст.н.с. д-р инж. Б.Г.Македонски

Мониторинг и диагностика на съгласувани движения за фрезови операции в реконфигурираща се производствена система на базата на iec 61499.
ст. ас. инж. Христо Г. Карамишев, ст. ас. д-р Григор С. Стамболов,доц. д-р Тотю А. Гешев, доц. д-р Идилия А. Бачкова, проф. дтн Георги Т. Попов

Possibilities Of Wood Gas Application In Combustion Engines
MSc. Erika Sujova, PhD.

Intelligent Assembly Systems
Ing. Andrea Mudrikova, PhD., Ing. Marcela Charbulova

Clamping Devices for Intelligent Production Systems.
Ing. Marcela Charbulova, Ing. Andrea Mudrikova, PhD.

Application of artificial intelligence in manufacturing systems
Ondrej Stas, Marian Tolnay, Lubos Magdolen

Testing of accuracy of machined parts for transmission gearbox of electric locomotive
Prof.dr. A. Stoic, M. Duspara BSc, F. Zecevic BSc

Quality Management System With Non-Contact Pneumatic Measurement
Dr.-Eng. A.Gazdecki, Dr.-Eng. M. Rucki, Dr.-Eng. Cz.J.Jermak

Calibration Of Measures As A Basis For Product Quality Assurance
MSc. Miroslava Tavodova, PhD.

Analysis Of Intermittent Motion Mechanisms Adjustment
msc. Milan D. Kostic, msc. Maja V. Cavic, phd. Miodrag Zlokolica


Copyright (c)
AMO, 2009
DMT Product