За АМО
Представяне на AMO Society - pdf
Управителен съвет
Устав

AMO Database

Списание AMO Journal

Конференция:
AMO '09
AMO '08

Бюлетин АМО

Контакти

 

СДРУЖЕНИЕ "АВАНГАРДНИ МАТЕРИАЛИ И ОБРАБОТКИ"

През 1983 година се организира първата международна научно-техническа конференция АМО. Повод за нейното провеждане е водещата роля на България в създаване на гама технологии и съоръжения (защитени с десетки изобретения и патенти) за финишни обработки на отговорни детайли в магнитно поле. Основен ползвател на българските разработки е Япония. Поредицата от такива международни срещи протичат при голям интерес и активно участие на специалисти от много страни. През юни 2008-ма година се проведе 8-та международна конференция АМО (Авангардни машиностроителни обработки). Високото ниво и големия брой на докладваните разработки, активността на всички участници и професионалната организация бяха основание за множество български и чуждестранни учени да дадат отлична оценка на конференцията. Сондираха се и различни мнения относно следващи стъпки за развитие на идеята АМО.

Така се стигна до идеята за основаване на сдружение АМО - и в края на 2008 г. и началото на 2009 г. то стана факт. В процесът на учредяване на сдружението се достигна и до промяна на дешифровката на съкращението - АМО вече означава "Авангадрни материали и обработки" - което позволява на много по-голяма група учени да се включат в дейността на сдружението. Беше избран и Управителен Съвет, в който участват изтъкнати учени от техническите науки в България.

Основните цели на сдружението са две:

  • Да осигури среда за интеракция на специалисти, работещи за разработване на нови технически решения - както от страна на академичната общност (членове на АМО са представители на всички технически висши училища в България, както и на редица чужди ВУЗ), така и от страна на индустрията. Членството в сдружението не е обвързано с принадлежност към дадена институция и цели създаване на връзки между хора със сходни и допълващи се интереси. За да създадем тази среда разработваме AMO Database - база данни на учени и компании, търсещи възможности за съвместна дейност.
  • Да подобри международната дейност на членовете си чрез два основни инструмента:
    • Издаване на висококачествено международно научно списание AMO Journal. Научните публикации в списанието се допускат до печат от международна редакционна колегия след преглед на две рецензии. Рецензентите следят както за научното ниво, така и за спазване на техническите изисквания към научните публикации, оформени в обща инструкция на Сдружението. Инструкцията е съобразена с възприетите международни практики и цели постигане на високо ниво на публикациите - и съответно бъдещият им успех. АMO Journal организира свои постоянни рубрики за PR изяви, както на водещи фирми производители, така и на изявени личности в науката и техниката. Една от основните цели на AMO Journal е статиите да се реферират в международни бази данни, като по този начин се увеличи популярността на научните разработки на членовете на сдружението.
    • Организиране на международна научно-техническа конференция AMO Conference. Цел на MHTK AMO е да създаде ежегоден форум за обмен на качествени разработки, презентации и демонстрации на промишлени продукти - напълно реален стремеж с оглед на положителната реакция на проведената през м. юни 2008 г. конференция АМО (66 доклада, от които 40 % са на международни участници).

До този момент около двеста изтъкнати научни работници и специалисти от 19 държави са регистрирали своята съпричастност към идеята "Авангардни материали и обработки".


Copyright (c)
AMO Society, 2009
DMT Product